Pozew zbiorowy: Postępowanie grupowe!
Jesteś tutaj: Home \ Pozew zbiorowy

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

Pozwy zbiorowe to sposób na walkę z nieuczciwymi praktykami

Pozew zbiorowy to mnóstwo zalet, z których mogą Państwo skorzystać już dziś. Wystarczy dołączyć się do jednego z przygotowanych przez naszą Kancelarię Prawną INVICTUS i wspólnie z innymi pokrzywdzonymi osobami wystąpić przeciwko nieuczciwym praktykom realizowanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe i inne firmy. Wspólnymi siłami można więcej!

Decydując się na zbiorowy pozew mają Państwo pewność uzyskania identycznego rezultatu jak w przypadku pozostałych uczestników sprawy. Grupowa forma gwarantuje brak rozczarowań związanych z różnymi wyrokami u innych osób w tej samej kwestii. Pozwy zbiorowe to również oszczędność pieniędzy. Jedynie 2 proc. opłaty względem żądania to ponad dwukrotnie mniej niż przy sprawach indywidualnych, gdzie mowa jest o 5 proc. To również niższy koszt obsługi prawnej, która w zdecydowanej większości przypadków rozkładana jest na wszystkie osoby składające pozew.

pozew zbiorowy - pozwy zbioroweZłożenie pozwu zbiorowego

Jeśli zostali Państwo skrzywdzeni przez firmy stosujące nieuczciwe praktyki i chcą przyłączyć się do pozwu zbiorowego przeciwko konkretnej instytucji, wystarczy kliknąć w odpowiednie pole po lewej stronie ekranu i po wypełnieniu formularza kontaktowego, wspólnymi siłami włączyć się do działań zmierzających do odzyskania utraconych pieniędzy.

jest uregulowane w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W trybie określonym przepisami tej ustawy rozpoznawane są sprawy, w których dochodzone są roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.

Postępowanie grupowe ma zastosowanie w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, za wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

Zasadniczą różnicą pomiędzy postępowaniu grupowym a postępowaniem indywidualnym jest to, że toczy się ono przed sądem okręgowym niezależnie od wysokości wartości przedmiotu sporu. Powództwo wytacza reprezentant grupy, którym może być osoba będąca członkiem grupy lub powiatowy (miejski) rzecznik ochrony konsumentów.

Proces grupowy w porównaniu do postępowania w sprawach indywidualnych wiąże się z dłuższym czasem jego trwania. Wynika to z konieczności zebrania i utworzenia grupy, której członkowie mają roszczenia oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.

Gdy przedmiotem sporu są roszczenia pieniężne, ustawa dopuszcza możliwość ich dochodzenia w postępowaniu grupowym jedynie wtedy, gdy dla każdego z powodów zostały one ujednolicone na podstawie wspólnych okoliczności sprawy (art. 2 ust. 1). To ujednolicenie może się dokonać w podgrupach liczących nie mniej niż dwie osoby. Chodzi bowiem o to, aby ułatwienia związane z prowadzeniem sprawy w tym postępowaniu nie zostały zniweczone przez konieczność oceny rozdrobnionych i różnych roszczeń każdego z powodów.

Decydując się więc na prowadzenie sporu w tym postępowaniu, część z powodów musi się liczyć z niemożnością dochodzenia swoich roszczeń w pełnej wysokości, gdy roszczenia innych powodów są mniejsze. Ujednolicenie roszczeń, które jest warunkiem dopuszczalności prowadzenia omawianego postępowania, sprowadza się bowiem do przyjęcia zryczałtowanej ich wysokości dla wszystkich powodów (co najmniej w ramach podgrupy) nie większej od najniższego roszczenia przysługującego jednemu z nich.

Pozew składany w indywidualnej sprawie nie wiąże się z powyższymi ograniczeniami, co znacznie wpływa na przebieg i czas procesu. Nie ma potrzeby zebrania i utworzenia grupy, które to czynności zwykle trwają nawet do kilku miesięcy.